Privacy statement

Als Dancenjoy VZW (Ondernemingsnr. 0702786279) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Dancenjoy VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dancenjoy VZW. (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
  • Het bekomen van erkenning als organisatie door de overheid. (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, profielfoto

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden bij een overeenkomst, zal de klant niet kunnen deelnemen aan de activiteiten waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van verzekering tegen lichamelijke ongevallen (Danspunt);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur voor inschrijvingen (Ledenbeheer);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur voor het opslaan van gegevens (Dropbox);
  • het verzorgen en verspreiden van e-mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen (Ledenbeheer, Mailchimp, Vimexx en Google).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Dancenjoy VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden.

 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacy statement

Dancenjoy VZW kan zijn privacy statement wijzigen. U kan steeds de actuele versie op onze website www.dancenjoy.be vinden.